18June, 2020
#SessionSpeaker(s)FromTo
1Networksing08:30 AM09:00 AM
2Diễn giả Minh Phan + Chia sẻ nền tảng đổi mới và sáng tạo + Cung cấp các phương pháp đổi mới sáng tạo doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể áp dụng. + Chia sẻ thông tin đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp sau thách thức Covid19 Mr. Minh Phan 09:00 AM10:30 AM
3Hỏi đáp cùng Diễn giả Minh Phan và Coach Kevin10:30 AM11:00 AM
06Aug, 2017
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1PLUGIN DEVELOPMENT123.png 09:00 AM - 10:00 AMROOM C
2JOOMLA BEST PRACTICES 10:00 AM - 11:00 AMROOM A
3USING OF LESSHome 11:00 AM - 12:00 PMROOM C
4LUNCH BREAK LUNCH BREAKROOM D
5CSS BEST PRACTICES 02:00 PM - 03:00 PMROOM D
08Aug, 2017
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1Wordpress DRAG & DROPMr. Nguyễn Trần Quang 10:00 AM - 11:00 AMROOM C
2INTRODUCTION PAGE BUILDERTh.sĩ Nguyễn Hoàng Dương 11:00 AM - 12:00 AMROOM A
3CREATING JOOMLA PAGE 12:00 PM - 01:00 PMROOM B
4LUNCH BREAKHome 01:00 PM - 02:00 PMN/A
5HOW TO TRANSLATE Worrdpress 02:00 PM - 03:00 PMROOM A